LeaderStöd inom lokalt ledd utveckling

Leader är en metod för att utveckla bygder utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor och innebär att det är boende och verksamma i området som driver och påverkar utvecklingen. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Lokala leaderkontor som vägleder

Det finns flera leaderkontor ute i landet som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd. Dit kan du vända dig för att få hjälp med din projektidé. Du kan även få hjälp med att få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

Länkar till de lokala Leader-kontoren:

För mer information om Leadermetoden se Jordbruksverkets webbplats.