BYGD FÖR BYGD

Effektiv samverkan och lokal delaktighet på landsbygden

Stockholms läns blandning av modern storstad och levande landsbygd är unik och starkt bidragande till länets attraktionskraft. För hela länets positiva utveckling krävs att landsbygden fortsätter att växa och utvecklas och att vi tar vara på dess potential. Länsstyrelsen i Stockholms län har därför startat projektet Bygd för Bygd.

Målet med projektet är att skapa lokalt förankrade utvecklingsprojekt som gemensamt kan bidra till bättre förutsättningar för människor och företag att bo och verka på landsbygden i länet.


Unika utvecklingsprojekt i varje bygd

Möjligheterna och utmaningarna på landsbygden är stora och skiljer sig åt på olika platser. Befolkning, antal besökare, ägarstruktur, kommunikationer och tillgång till offentlig service är exempel på några faktorer.

För att möta varje bygds specifika förutsättningar skapar vi samverkan mellan boende, företagare och aktörer på lokal och regional nivå och arbetar gemensamt med att identifiera möjligheter och prioritera och samordna insatser. Med hjälp av kartläggning och workshop inventeras en bygd i taget och lokala utvecklingsprojekt startas. 

Information om projekten kommer på sikt att finnas under respektive bygds sida. Träffar i de första bygderna planeras till höst/vinter 2020.

Finansiärer av projektet

Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Landsbygdsprogrammet.