MetodenMetodens olika steg

Stegen för en bygds medverkan och de olika aktiviteterna beskrivs närmare nedan.

Steg 1 – Inventering
Varje bygd inventeras i syfte att deltagarna ska ha relevant information att utgå ifrån när olika förslag på förändring och projekt ska utarbetas. Inventeringen koordineras och dokumenteras av Länsstyrelsen baserat på information från flera inblandade parter.

Steg 2 – Bygdeträffar
Gemensamma bygdeträffar genomförs där så många som möjligt av de myndigheter, organisationer och personer som är drivande för utveckling på den aktuella platsen bjuds in. Under träffarna diskuteras inventeringen och projektplaner utarbetas, inom vilka olika parter är aktiva utifrån sina respektive intressen och funktioner.

Steg 3 – Dokumentation och uppföljning
En utvärdering skickas ut tillsammans med enkel dokumentation av vad som hänt och information om projektidéer. Material uppdateras på Bygd för Bygds webbplats.

Steg 4 – Förvaltning
Länsstyrelsen arbetar löpande med att förvalta Bygd för Bygd. I arbetet ingår avstämningar med projektledarna, nya aktiviteter vid behov och uppdatering av webbplatsen.

I den fortlöpande kommunikationen är syftet dels att hjälpa till att föra arbetet vidare, från projektidé till genomfört projekt, dels att sprida information och förmedla kontakter. Kommunikationen kan även i sin tur bidra till nya aktiviteter utifrån aktuella behov.