Metoden



Metoden

Här ges en översikt av vilka delar som ingår i genomförandet av Bygd för Bygd.

1. Inventering

Första steget är en inventering som genomförs för att deltagarna ska ha relevant information och en aktuell bild att utgå ifrån i det vidare arbetet. Inventeringen är inriktad på att sammanställa och förmedla en nulägesbild av bygden och utgör underlag för kommande möten och workshop. Inventeringen kan innehålla baskunskaper om platsen, pågående förändringsarbeten, redan identifierade behov/förslag på förändring, parter med ansvar och intressen i bygden, lokal kompetens, lokala utmaningar och finansieringsmöjligheter.

I denna fas ingår bland annat att genomföra förmöten tillsammans med relevanta företrädare för Leader, kommunen, bygderna och utvalda organisationer. På förmötet beskrivs närmare vad Bygd för Bygd består av. Deltagarna urskiljer vilka utmaningar och styrkor som kännetecknar bygden i dag och vilka behov och möjligheter som finns för framtiden. Deltagarna kan dela med sig av vad som sker och är på gång och kan vara värt att fokusera på i den specifika bygden.

De kan ge förslag på vilka nyckelpersoner som kan vara viktigt att ha kontakt med i respektive bygd samt grupper och personer möjliga projekt kan formas kring. Målet är att komma fram till teman/frågeställningar att jobba vidare med under kommande träffar och dialoger med bygdens invånare.

Inom ramen för inventeringen skickas även en enkät till bygdens invånare. Hur framgångsrikt arbetet med enkäten blir beror delvis på hur bygdeföreträdare i samarbete med Länsstyrelsen når ut och motiverar invånarna att besvara den. Vad som framkommer i enkäterna ger kunskap om hur invånarna uppfattar sin bygd i fråga om vad de värderar, efterfrågar och ser för utmaningar, behov och möjligheter.

Enkätsvaren fördjupar bilden av vilka förutsättningar som finns att bedriva utvecklingsprojekt i de utvalda bygderna och ger ingångar till möjliga projektidéer värda att konkretisera. Enkätunderlaget ger också möjlighet att jämföra likheter och skillnader mellan bygderna, vilket gör att frågeställningar kan lyftas som berör landsbygders villkor och resurser samordnas för gemensamma behov.

2. Idéverkstad med potentiella projektgrupper/invånare intresserade av att utveckla sin bygd

Idéverkstad genomförs med invånare som har intresse av att driva projekt i specifika frågor. Med på idéverkstaden finns också offentliga företrädare som kan fånga upp projektidéer och informera om stödmöjligheter. Underlag från inventeringen – fakta om bygderna, information från förmöten och övriga kontakter med företrädare samt enkätsvaren – utgör en grund för de idéer som formuleras och projekt som bildas inom Bygd för Bygd.

Som del av Bygd för Bygd finns projektmallar gruppen/grupperna fyller i och lämnar till Länsstyrelsen. Informationen i projektmallarna ger Länsstyrelsen möjlighet att följa upp projektidéer och hjälpa projektdeltagarna att komma vidare i arbetet.

3. Dokumentation

Vad som framkommer under idéverkstaden dokumenteras, sammanställs och förmedlas till relevanta företrädare. I dokumentationen ingår exempelvis vilka projekt och projektgrupper som har bildats. Det materialet, tillsammans med ifyllda projektmallar samt övrigt underlag, ger bland annat möjlighet för offentliga företrädare att stödja och vägleda projektledare i kontakter och finansieringskällor.

4. Utvärdering

Länsstyrelsen skickar en enkät till deltagarna för att utvärdera idéverkstaden och processen i sin helhet. Frågorna i enkäten tas fram tillsammans med LEA-gruppen (grupp som gör lokalekonomisk analys).

5. Uppföljning

När företrädare för bygden har initierat och utvecklat lokala projekt följer Länsstyrelsen upp projekten beroende på behov. Utgångspunkten är att det är bygdens invånare som driver projekten medan Länsstyrelsens representanter hjälper till under processen, från projektidé till genomfört projekt.