MetodenMetoden

Steg 1 – Inventering – vad har vi?

Varje bygd inventeras i syfte att deltagarna ska ha relevant information att utgå ifrån när olika förslag på förändring och projekt ska utarbetas. Inventeringen koordineras och dokumenteras av Länsstyrelsen baserat på information från flera inblandade parter.

Steg 2 – Bygdeträffar – vad vill vi och hur ska vi göra?

Gemensamma bygdeträffar genomförs där så många som möjligt av de myndigheter, organisationer och personer som är drivande för utveckling på den aktuella platsen bjuds in. Under träffarna diskuteras inventeringen och projektplaner utarbetas, inom vilka olika parter är aktiva utifrån sina respektive intressen och funktioner.

Steg 3 – Dokumentation

En utvärdering skickas ut tillsammans med dokumentation av vad som hänt och information om projektidéer.

Tillsammans skapas en gemensam vision och handlingsplan för bygdens utveckling.

Material uppdateras på Bygd för Bygds webbplats.

Steg 4 – Uppföljning och förvaltning

Länsstyrelsen arbetar löpande med att förvalta Bygd för Bygd. I arbetet ingår avstämningar med projektledarna och nya aktiviteter vid behov.

I den fortlöpande kommunikationen är syftet dels att hjälpa till att föra arbetet vidare, från projektidé till genomfört projekt, dels att sprida information och förmedla kontakter. Kommunikationen kan även i sin tur bidra till nya aktiviteter utifrån aktuella behov.