Länsstyrelsens fortsatta arbete efter Ö för ÖLänsstyrelsens fortsatta arbete efter Ö för Ö

Projektet Ö för Ö, vars arbetsmetod ligger till grund för Bygd för Bygd, resulterade bland annat i nya utredningar och projekt på Länsstyrelsen. Under arbetet med Ö för Ö tydliggjordes strukturella utmaningar som var gemensamma på flera platser. Därmed skapades incitament för Länsstyrelsen att fördjupa kunskapen och koordinera insatser i vissa övergripande frågor. Nedan ges några exempel på vad Ö för Ö medförde för Länsstyrelsens del.

Replipunktslyftet

På många platser framkom önskemål att utveckla länets replipunkter (platser på fastlandet för byte av transportmedel mellan land och vatten). Projektet Replipunktslyftet initierades och drevs av Länsstyrelsen för att inventera replipunkternas skick och funktion och människors rörelsemönster till och från knutpunkterna. En sammanhängande bild har skapats av replipunkternas infrastruktur och service, vilket underlättar fortsatt utvecklingsarbete i skärgården. Projektet finansierades med medel från Tillväxtverket och pågick fram till 2021. Här finns mer information om Replipunktslyftet och slutrapport.

Avfallsstudie

Hantering av avfall är något som ofta kom upp på de workshops som anordnades i projektet. Länsstyrelsen fick kännedom om problem med avfall i skärgården och vid länets replipunkter. Det ledde till att Länsstyrelsen genomförde en förstudie om avfallshantering i skärgården. Projektmedel beviljades från Region Stockholm via deras hållbarhetsbidrag. Slutrapporten publicerades hösten 2020. Här finns den att läsa.

Post och paket

Något som har varit aktuell på flera öar är post- och pakethanteringen i skärgården. Många av de som deltog i Ö för Ö har upplevt att det är svårt att hämta ut paket. Till exempel kan öbor behöva hämta paket på fastlandet på olika platser – vilket kan innebära lång resväg. Länsstyrelsen genomförde därför en enkätundersökning för att få mer information om post- och pakethanteringen och inledde dialog med paketleverantörer för att se över möjliga lösningar. Insatsen har bland annat resulterat i försöksverksamhet med utlämning av paket i butik på några öar (Utö, Svartsö och Runmarö).