Tidigare erfarenheterStörre insatser/projekt som startat efter Ö för Ö

Genom processen ökar förutom kunskapen om de specifika bygdernas behov även kunskapen om strukturella förutsättningar och utmaningar på landsbygden i länet.

Replipunktslyftet

Genom processen med Ö för Ö skapades kännedom om att det finns önskemål om utveckling av länets replipunkter (platser på fastlandet för byte mellan kollektivtrafik på land och på vatten). Så bildades projektet Replipunktslyftet som drivs av Länsstyrelsen och har som mål att samordna de många aktörer som har ansvar för platserna i syfte att nå utveckling. Projektmedel har beviljats av Tillväxtverket och projektet pågår 2020 ut.

Avfallsstudie

På flera av de workshops som anordnats inom ramen för Ö för Ö kom avfallsfrågan upp och Länsstyrelsen fick kännedom om problematik med avfall i skärgården och vid länets replipunkter. Till följd av detta har Länsstyrelsen genomfört en förstudie kring avfall. Projektmedel beviljades från Region Stockholm via deras hållbarhetsbidrag.

Post och paket

En annan fråga som varit aktuell på flera öar är post- och pakethanteringen i skärgården. Många upplever att det är svårt att hämta ut paket, de måste hämtas på fastlandet på olika platser, och det är lång resväg. Länsstyrelsen har med anledning av detta genomfört en enkätundersökning för att få mer information och därefter har dialog med paketleverantörer genomförts för att se över möjliga lösningar. Nu pågår försöksverksamhet med utlämning av paket i butik på ett par öar (Utö, Nämdö, Runmarö).