Tidigare erfarenheterTidigare erfarenheter

Liknande utvecklingsarbete som Bygd för Bygd har tidigare genomförts på kärnöarna i Stockholms skärgård. Det blev tydligt att processen samtidigt som den ökade kunskapen om de specifika bygdernas och öarnas behov, även visade på flera strukturella utmaningar som var gemensamma på många platser. Flera större utredningar och projekt har startats av Länsstyrelsen för att ta reda på mer.

Replipunktslyftet

På många platser framkom önskemål om utveckling av länets replipunkter (platser på fastlandet för byte mellan kollektivtrafik på land och på vatten). Så bildades projektet Replipunktslyftet som drivs av Länsstyrelsen och har som mål att samordna de många aktörer som har ansvar för platserna i syfte att nå utveckling. Projektmedel beviljades av Tillväxtverket. Projektet slutredovisas under 2021.

Avfallsstudie

Hantering av avfall är en fråga som ofta kommer upp på de workshops som anordnats inom ramarna för projektet, och Länsstyrelsen fick kännedom om problematik med avfall i skärgården och vid länets replipunkter. Till följd av detta har Länsstyrelsen genomfört en förstudie kring avfallshantering i skärgården. Projektmedel beviljades från Region Stockholm via deras hållbarhetsbidrag. Slutrapporten publicerades hösten 2020 och finns att läsa här.

Post och paket

En annan fråga som varit aktuell på flera öar är post- och pakethanteringen i skärgården. Många upplever att det är svårt att hämta ut paket, de måste hämtas på fastlandet på olika platser, och det är lång resväg. Länsstyrelsen har med anledning av detta genomfört en enkätundersökning för att få mer information och därefter har dialog med paketleverantörer genomförts för att se över möjliga lösningar. Nu pågår försöksverksamhet med utlämning av paket i butik på ett par öar (Utö, Svartsö, Runmarö).